1.כללי.
1.1. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל .

1.2.הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות             מחייב בינך לבין החנות, לכל דבר ועניין. התקנון מהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הקונה             למוכר.

1.3. יש לקרוא בעיון את הנאמר ומוגדר בתקנון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הקונה והמוכר.

1.4. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על             פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות             כל שימוש בחנות האתר.

 1. 1 שימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות , הנוסח מיועד לנשים וגברים כאחד מכל המשתמע.
 2. המכירה והמוצרים המוצעים
 3. 2 האתר וחנות המכירה מאפשרים לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים, בדרך נוחה, קלה ומהירה.
 4. 2 כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג " דף מכירה" , דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחירו של המוצר או השירות המוצע למכירה, האם כולל משלוח, מחיר המשלוח במידה ולא נכלל ואת מחיר המוצר או השירות כולל דמי המשלוח.
 5. 2.הנתונים נלקחים מאתר היצרן למעט נתונים שנבדקו בארץ ומצוין גוף שביצע את הבדיקה.
 6. 2 האחריות היא לפעולה תקינה של המוצר בתנאי עבודה רגילים, ולא כולל שימוש לא נכון.
 7. 2 בחנות שבאתר מוצגת רשימת מוצרים לרבות הכוללת פרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
 8. 2 המשתמש הופך ללקוח עם הקלדת הפרטים הבסיסים שלו כגון : שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני , מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, וכן פרטים אחרים שידרשו. במידה ומולאו הפרטים המסומנים כחובה (והם חלק מהפרטים) המשתמש  הופך ללקוח.  

  7. 2 תנאי מוקדם לתוקף ביצוע העסקה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

  השלמת הליך אישור המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש יהיה קיים במלאי החנות במועד האספקה הנדרש
 9. 2 במקרה של אי אישור העסקה ע"י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה.לאחר מועד             זה, יחשבו את מועד המשלוח. במידה ולא הוסדר התשלום תוך 7 ימים ממועד קבלת הודעת הסירוב             מחברת האשראי , ניתן יהיה לבטל את העסקה.

9 2 במידה ובחר מבצע העסקה לא למסור  את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא טלפונית  ייצור איתו קשר             נציג החברה לצורך מסירת הפרטים. הפעולה תחשב כמושלמת רק החל מקבלת פרטי העסקה             ואישורה ע"י חברת האשראי.החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה במידה ופניות שלה לקבלת             פרטי האשראי לא נענו תוך 7 ימים מיום הפניה.

 1. אספקה והובלת המוצרים
 2. 1. 3 החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר או באתר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 3. 3 החנות תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה או באתר, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

3.3 החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

3.3.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום
            ונזקי טבע.

3.3.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

3.3.3 כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

3.4 . האחריות של החברה מוגבלת רק לנזקים ישירים ככל שיגרמו עקב מעשה או מחדל של החברה או מי             מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר הנרכש ע"י הלקוח. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו             אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין איחור , עיכוב או כשל             באספקת מוצר תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל             סיבה שהיא

 1. 3 באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

3.6  במידה ונקבע דמי משלוח הם מתייחסים להובלה רגילה בארץ.ישנו תעריף שונה למשלוחים ליעדים             מרוחקים כגון:ישובי הערבה, אילת, קריית שמונה ,רמת הגולן וכדו',התעריף יינתן במעמד הרכישה             בהתאם לסוג החבילה. עבור הובלה אחרת רשאית החברה לגבות תשלום נוסף.

3.7 אספקות וההובלה המוצרים יבצעו ע"י  רשות הדואר או ע"י שליחים, במקרה של שליחים יעשה לכתובת             הנמען או לחילופין לסניף הדואר הקרוב. במקרה האחרון תתקבל הודעה בבית הלקוח.

3.8 דמי המשלוח ישלמו ביחד עם התשלום עבור המוצר או בתשלום נפרד.במקרה של תשלומים רשאית             החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

 1. 3 החברה רשאית להתנות את מסירת המוצר בהצגת תעודת זהות , נוכחות בעל הכרטיס או חתימה על השובר, כתנאי למסירת המוצר.
 2. 3 אספקת המוצר תתבצע לכתובת וללקוח שנמסרו בזמן ביצוע ההזמנה אלא אם נרשם אחרת בהזמנה.
 3. 3 במידה והמוצר לא במלאי תימסר הודעה ללקוח לפני תום ימי עסקים שבהם אמור היה לקבל את המוצר.

 4. כשרות להשתמש באתר

כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולה משפטית מחייבת. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18)או אינך זכאי לבצע פעולה משפטית ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

 

 • המשתמש הנו בעל תעודת זהות תקפה או תאגיד המאגד ורשום בישראל.

 

 • המשתמש הוא בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף , שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות האשראי.

 

 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 

 • . מבלי לגרוע מהאמור לעיל , תהא החברה רשאית למנוע ממבצע פעולת לבצע קנייה באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר הוראות דין
  • מבצע הפעולה הפר את תנאי התקנון.
  • מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחריה פרטים שגויים בטלפון במתכוון.
  • בצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו בכדי לפגוע בחברה או בפעולה תקינה של האתר.
  • שיקול דעת של החברה.

 

 

 1. אבטחת מידע פרטיות בחנות:

  5.1 החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .
          העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

  5.2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה                ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם             ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

  5.3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ,             ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

5.4. הרשמה לאתר מהווה  הסכמה להצטרפות לרשימת דיוור של החברה, לרבות לצורכי משלוח הודעות בגין             מבצעים, אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות, תוכל לציין זאת במקום המיועד לכך             במייל שתקבל.

 

 1. ביטול עסקה:

  1..6 ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).

6.2 מדיניות החזרת מוצרים שלא עקב פגם במכר מרחוק:
     מדיניות זו חלה על עסקאות שבוצעו באתר האינטרנט (מכר מרחוק) ובעסקאות שבוצעו טלפונית בלבד.

6.3 החזרת מוצר:

ניתן להחזיר מוצר שנרכש באתר ו/או שהוזמן טלפונית עד 14 יום מתאריך הקנייה ולקבל זיכוי או החזר כספי             מלא במידה והתקיימו התנאים הבאים:           

א.   הוחזר באריזתו המקורית ולא חלה הרעה מוחשית במוצר ובאריזתו. 

ב.   לא נעשה במוצר שימוש כלשהו.

ג.  הודעה על ביטול העסקה תעשה באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות  לחברה.

 

6.4. החברה תזכה את הצרכן באופן בו שילם,במקרה של תשלום מזומן ההחזר יהיה בצ'ק מזומן שישלח             לכתובת הצרכן בדואר רשום עד 14 יום,מיום הביטול. כרטיסי אשראי יזוכו מול חברת האשראי

 

6.5. לא ניתן להחזיר את המוצר במידה ועברו 14 יום מתאריך הקנייה. 

 

6.6. בעסקת מכר מרחוק במידה והצרכן פשוט החליט כי -ברצונו לבטל את העסקה, החברה רשאית לגבות             דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם בלבד.  

  

6.7. אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל משרדי החברה, על הלקוח . 
            מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ובצרוף             חשבונית מקור.

 

6.8.במידה ויש חשד שהמוצר פגום במסגרת 14 יום הראשונים מרגע קבלת המשלוח אז באחריות הלקוח            להעביר את המוצר למשרדי החברה.

 

6.9 . מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת            במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר .

6.10. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

6.10.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
6.10.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר             באופן תקין .
6.10.3 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה            תקין .

6.11. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף            ההרשמה עד 6 ימי עבודה.

 

6.12. לא ניתן להחזיר מוצר שהורכב, אלא עם קבלה אישור מפורש מהחברה.

6.13. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ולהשיב            את הכסף לצרכן או להציע מוצר חלופי שווה ערך . בשל ביטול העסקה יושב הכסף לצרכן.


6.14.החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה במקרה שנפלה טעות בהצעה או בתיאור המוצר או במחירו או            בתהליך המכירה מסיבה שאינה תלויה בחברה.

 

6.15. הודעות על ביטול תיעשה בכתב או בטלפון.

 

 1. שרות לקוחות

7.1  מידע על המוצרים המוצגים האתר כולל מידע  על עקרונות העבודה. מפרט טכני,אחריות,כל מידע אחר

           כולל תהליך הרכישה, נציג שרות לקוחות ישמח לעמוד לרשותכם.

 

7.2  ניתן לפנות לחברה בטלפון 077-3457899 או בפקס: 072-2504745 או במייל Pillong.pillow@gmail.com